Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΕνώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Της Δημοτικής Συμβούλου και επικεφαλής Δημοτικής παράταξης του Δήμου Σαλαμίνας κας Ισιδώρας Νάννου, κατοίκου Σαλαμίνας, Μάνης 7.

ΠΡΟΣ
1)    Δήμαρχο Σαλαμίνας κ. Ιωάννη Τσαβαρή
2)    Αντιδήμαρχο Έργων κ. Ευάγγελο Αστράκο

                              -------------------------
      Όπως γνωρίζετε ή οφείλετε να γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.5 ν.2690/1999 [ΚΔΔ] όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ...
ισχύει, κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων και να του χορηγούνται τα σχετικά αντίγραφα, εντός χρονικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.  Σε περίπτωση άρνησης της Διοίκησης προς χορήγηση των ζητηθέντων εγγράφων, ο πολίτης δικαιούται να προσφύγει στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών για έκδοση της σχετικής παραγγελίας η οποία εκτελείται άμεσα από την Διοίκηση. Η μη εκτέλεση συνιστά ποινικό αδίκημα κατ΄αρθρ. 169, 259 ΠΚ.
Επιπλέον, σύμφωνα με το ν.3852/2010 ο Δημοτικός Σύμβουλος, δικαιούται να λαμβάνει γνώση και να ζητά από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τα αρμόδια Όργανα και τις Υπηρεσίες του Δήμου πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του, τα οποία απαντώνται εγγράφως εντός μηνός. Η άρνηση χορήγησης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Στα πλαίσια των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων μου ως πολίτης,  πολλώ δε μάλλον ως Δημοτική Σύμβουλος και επικεφαλής Δημοτικής παράταξης, την 17-5-2013 είχα καταθέσει στο Πρωτόκολλο του Δήμου 3 αιτήσεις με αρ. Πρωτ. 13103, 13106 και 13107 αντίστοιχα για χορήγηση εγγράφων και στοιχείων, η μεν πρώτη απευθυνόμενη στον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Έργων, οι δε άλλες στον Δήμαρχο.
Δυστυχώς, όλες έμειναν αναπάντητες, παρά τις υποσχέσεις τουλάχιστον του Αντιδημάρχου ότι θα μου παρείχε τα ζητούμενα, αιτούμενος μια μικρή πίστωση χρόνου, πέραν της προθεσμίας των 20 ημερών.
Μετά από 50 ημέρες αδράνειας και ένοχης σιωπής, κατέθεσα στο Πρωτόκολλο του Δήμου με αρ.Πρωτ. 18850 / 27-6-2013 την από 25-6-2013 πρωτότυπη Εισαγγελική σχετική παραγγελία η οποία ακόμη μέχρι και σήμερα 2-7-2013 δεν έχει εκτελεστεί.
Η άρνησή σας γεννά πολλά ερωτηματικά και δεν συνάδει με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και διαφάνειας.
Έρχεται δε, σε πλήρη αντίθεση με την πρόσφατη Εξώδικη Απάντησή σας, όπου ΔΗΛΩΝΑΤΕ ότι οι υπηρεσίες του Δήμου είναι στη διάθεσή μου (όπως και όλων των Δημ. Συμβούλων) για κάθε πληροφορία.
Είναι πρωτάκουστο Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος να αρνούνται τη χορήγηση εγγράφων και στοιχείων σε επικεφαλή Δημοτικής παράταξης, στερώντας του έτσι την δυνατότητα άσκησης κριτικής που όπως κι εσείς ΔΗΛΩΣΑΤΕ αποτελεί καθήκον και δικαίωμα κάθε Δημ. Συμβούλου.
Και βέβαια, δεν σας τιμά το γεγονός ότι με υποβάλατε σε ταλαιπωρία και έξοδα για την έκδοση της Εισαγγελικής παραγγελίας.
     Σας υπενθυμίζω ότι, μία από τις υποχρεώσεις του Δημάρχου και Αντιδημάρχου είναι να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του Δήμου [αρθρ.61 ν.3852/2010].
Λυπάμαι που δεν αντιλαμβάνεστε ότι η επίμονη εκ μέρους σας άρνηση της νόμιμης χορήγησης των εγγράφων αντιβαίνει της κατά νόμο υποχρέωσής σας.      
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μου

επανερχόμενη, ΣΑΣ ΚΑΛΩ, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από σήμερα που κατατίθεται η παρούσα στο Πρωτόκολλο του Δήμου για να λάβετε γνώση για τις νόμιμες συνέπειες, να συμμορφωθείτε με την ως άνω αναφερόμενη Εισαγγελική παραγγελία χορηγώντας μου τα έγγραφα και τα στοιχεία που αναφέρονται στις από 17-5-2013 με αρ. Πρωτ. (Δήμου) 13103, 13106 και 13107 αιτήσεις μου.
Παράκληση, οι φάκελοι να παραδοθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου προς αποφυγή παρανοήσεων ή καθυστερήσεων και να ειδοποιηθώ με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, προκειμένου να τα παραλάβω.
    
ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι, στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία θα αναγκασθώ να προβώ σε μηνυτήρια αναφορά εναντίον σας για την προάσπιση των εννόμων δικαιωμάτων μου που αποβλέπουν, ως εκ της φύσεως των αιτουμένων εγγράφων και στοιχείων, στην διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου.

Μέσα επικοινωνίας: Τηλ/Fax 210-4651396, κιν. 6976013482, e-mail: my@roulanannou.gr
  
                                                                           Σαλαμίνα 2 Ιουλίου 2013
                                                                                       
                                                                              Η εξωδίκως δηλούσα

Δεν υπάρχουν σχόλια: